ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು

ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೋಹನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎನ್ ಆರ್ ವಿಶುಕುಮಾರ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯಅಕಾಡೆಮಿ

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯಅಕಾಡೆಮಿ

ಶ್ರೀ ಬಲವಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯಅಕಾಡೆಮಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ

ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ. ಸತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ್ತಿ

ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಸಿ.

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ಎ. ಎನ್.

ಗಣಕಯಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಕರು

ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಮೂರ್ತಿ

ದಲಾಯಿತ

ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಪಿ.

ದಲಾಯಿತ