ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ

ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ. ಸತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ್ತಿ

ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಸಿ.

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ಎ. ಎನ್.

ಗಣಕಯಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಕರು

ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಮೂರ್ತಿ

ದಲಾಯಿತ

ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಪಿ.

ದಲಾಯಿತ